dilluns, 9 de desembre de 2013

5 FASES EN LA INTRODUCCIÓ DE LES TIC SEGONS ACOT


Segons Acot hi ha 5 fases en la introducció a les TIC.
Jo penso que em trobo a 4. La Fase d’Apropiació, la seva definició és aquelles persones que utilitzen la tecnologia quan es necessari i afegim valor, com una eina més.
A part d’emprar l’ordenador per temes d’escola, l’empro pel meu dia a dia.

dijous, 5 de desembre de 2013

WORDLE


Aquestes són les paraules que es relacionen amb la importància que tenen les TIC dins les aules.

divendres, 8 de novembre de 2013

EL PLAER D'EMPRAR LES TIC A L'AULA D'INFANTIL


Com ja he dit a moltes altres entrades, estam en un món que està en constant canvi. Però el primers que han de tenir en compte això, són els infants, per això, des de l’escola, els hi hem de donar les eines necessàries per a poder conèixer-les totes i integrar-les dins el seu dia a dia.

L’article ens explica que encara no estan integrades les TIC dins les aules, però, per això, els que hem de canviar de mentalitat som els mestres. I com ho he de fer? Conscienciant-nos! Per a poder integrar les TIC dins l’aula cal fer algunes coses:

-          Crear un racó per a l’ordinador. Això és molt important, ja que l’eina de l’ordinador és una de les més importants.

-          Adaptar l’horari de l’aula per afegir el temps de les TIC.

-          El mestre s’haurà de preparar les classes prèviament, això suposa una feina extra.

-          Plantejar-nos com seran els agrupaments en aquest racó.

Però, aquest article ens proposa totes aquelles possibilitats que ens ofereixen les TIC dins una aula d’infantil, entre elles: la realització de fitxes, exposar presentacions, emprar internet per fer recerca, comunicar-nos amb altres classes o centres,...

Per això, penso que és un article que haurien de llegir tots es docents per a poder integrar les TIC dins les seves aules, ja que és un article molt interessant i que ens pot servir de molta ajuda.

dijous, 7 de novembre de 2013

5 CLAUS PER A UNA BONA INTEGRACIÓ DE LES TIC EN ELS CENTRES EDUCATIUS


Marqués, en aquest article, ens proposa 5 aspectes a tenir en compte per d’integrar les TIC en les aules i en els centres:

1.       Les bases tecnològiques necessàries: per a poder emprar les tic, els mestres han disposar d’uns recursos necessaris, com ara: les pissarres digitals (amb un ordenador i un projector), ordinador a totes les classes, aules d’informàtica amb un ordenador per a cada alumne i intranet per a poder compartir els recursos amb la comunitat educativa.

2.     Coordinació i manteniment dels recursos TIC: en aquest punt Marqués ens explica la importància de cuidar el funcionament de la xarxa i de l’intranet de tot el centre.

3.     Recursos didàctics: els mestres necessiten recursos per a poder ensenyar les TIC, per això, s’han creat webs per a poder compartir els recursos de cada mestre. Com ara el pinterest, allà on els mestres pengen la feina que han fet perquè pugui ser compartida.

4.    Decidit suport de l’equip directiu i compromís de la comunitat educativa: tot l’equip directiu i la comunitat educativa, ha d’anar a una i tenir la mateixa mentalitat en quant a les TIC. Després de la meva experiència, és molt important que a les escoles hi hagi una mestra assessora, que, a part de guiar en les feines diàries de cada aula, donarà suport i assessorament en les feines i la integració de les TIC.

5.     Adequada formació del professorat en didàctica digital: els mestres necessiten una formació per a poder impartir les TIC i així poder integrar-les en les seves aules. Per això, Marqués ens explica alguns models a seguir, com ara: la utilització de la pissarra digital, videoconferències,...

Penso, com ja he dit de l’article anterior, que és un article molt interessant, i que hauria de ser lectura obligatòria per a tots els mestres.

diumenge, 3 de novembre de 2013

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA


FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA
© DIM-UAB/2001
Título del programa (+ versión, idiomas): Las formas de SuperPeque
Autores/Productores (+ e-mail): crasexmadelasierra.blogspot.com
Colección/Editorial (+ año, lugar, web): C.R.A. Sexma de la Sierra. Checa. Guadalajara.
si es un material interactivo on-line:
LIBRE ACCESO: SI ///- INCLUYE PUBLICIDAD: NO
Temática (área, materia... ¿es transversal?): Las matemáticas
Objetivos explicitados en el programa o la documentación: diferenciar entre forma, tamaño y color.
Contenidos que se tratan: (hechos, conceptos, principios, procedimientos, actitudes)
-          Tamaño
-          Color
-          Forma
Destinatarios: (etapa educativa, edad, conocimientos previos, otras características) De 3-6 años.
(subrayar uno o más de cada apartado)
TIPOLOGÍA: PROGRAMA DE EJERCITACIÓN - PROGRAMA TUTORIAL - BASE DE DATOS - LIBRO - SIMULADOR / AVENTURA -
JUEGO / TALLER CREATIVO - HERRAMIENTA PARA PROCESAR DATOS
ESTRATEGIA DIDÁCTICA: ENSEÑANZA DIRIGIDA - EXPLORACIÓN GUIADA - LIBRE DESCUBRIMIENTO
FUNCIÓN: EJERCITAR HABILIDADES - INSTRUIR - INFORMAR - MOTIVAR - EXPLORAR - ENTRETENER -
EXPERIMENTAR/RESOLVER PROBLEMAS - CREAR/EXPRESARSE - EVALUAR - PROCESAR DATOS
Mapa de navegación y breve descripción de las actividades: en una pantalla inicial encontramos varias formas: círculos, triángulos y cuadrados, de diferentes tamaños. Se marca uno de los modelo, y debes encontrar los que son iguales al modelo.
Valores que potencia o presenta:
(subrayar uno o más de cada apartado)
DOCUMENTACIÓN: NINGUNA -MANUAL - GUíA DIDÁCTICA -///- EN PAPEL - EN CD - ON-LINE -
SERVICIO DE TELEFORMACIÓN Y ASISTENCIA: NINGUNO - SÓLO CONSULTAS - TIPO CURSO -///- POR INTERNET
REQUISITOS TÉCNICOS: IMPRESORA - SONIDO - CD - DVD - INTERNET -///- PC - MAC
Otros (hardware y software):
ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD               marcar con una X
 
Eficacia (puede facilitar el logro de sus objetivos
Relevancia de los aprendizajes que facilita.
Facilidad de uso e instalación (entorno amable)
Versatilidad (modificable, niveles, ajustes, informes)
Enlaces i canales de comunicación (si es un material interactivo on-line)
Documentación (si tiene y se ha utilizado)
Servicio de teleformación y asistencia (si tiene y se ha utilizado)
EXCELENTE
ALTA
CORRECTA
BAJA
.
.X
.
.
.
.
.X
.
.
.X
.
.
.
.
.
.X
.
.
.
.X
.
.
.X
.
.
.
.
.X
ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS
 
Entorno audiovisual (presentación, pantallas, sonido, tipo de letra)
Elementos multimedia (calidad, cantidad)
Contenidos (calidad, profundidad, organización)
Originalidad y uso de tecnología avanzada
Navegación (fiabilidad, eficacia, velocidad adecuada...)
Interacción (tipo de diálogo, entrada de datos, análisis respuestas)
EXCELENTE
ALTA
CORRECTA
BAJA
.
.
.X
.
.
.
.X
.
.
.
.X
.
.
.
.
.X
.
.X
.
.
.
.
.
.X
ASPECTOS PEDAGÓGICOS
 
  Capacidad de motivación (atractivo, interés)
Adecuación al usuario (contenidos, actividades)
Enfoque aplicativo/ creativo de las actividades
Posibilita el trabajo cooperativo, da facilidades para este
Autoaprendizaje fomenta iniciativa, toma decisiones
Recursos para buscar y procesar datos
Tutorización y evaluación (preguntas, refuerzos)
Recursos didácticos (actividades, organizadores)
EXCELENTE
ALTA
CORRECTA
BAJA
.
.
.X
.
.
.X
.
.
.
.
.X
.
.
.
.X
.
.
.
.X
.
.
.
.
.X
.
.
.
.X
.
.
.
.X
RECURSOS DIDÀCTICOS QUE UTILIZA:                                                                           marcar uno o más
 • INTRODUCCIÓN
 • ORGANIZADORES PREVIOS
 • ESQUEMAS
 • GRÁFICOS
 • IMÁGENES
 • PREGUNTAS
 • EJERCICIOS DE APLICACIÓN
 • EJEMPLOS
 • RESÚMENES/SÍNTESIS
 • ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN
ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN SUS ACTIVIDADES:                                       marcar uno o más
 • CONTROL PSICOMOTRIZ
 • MEMORIZACIÓN / EVOCACIÓN
 • COMPRENSIÓN / INTERPRETACIÓN
 • COMPARACIÓN/RELACIÓN
 • ANÁLISIS / SÍNTESIS
 • CÁLCULO / PROCESO DE DATOS
 • BUSCAR / VALORAR INFORMACIÓN
 • RAZONAMIENTO (deductivo, inductivo, crítico)
 • PENSAMIENTO DIVERGENTE / IMAGINACIÓN
 • PLANIFICAR / ORGANIZAR / EVALUAR
 • HACER HIPÓTESIS / RESOLVER PROBLEMAS
 • EXPLORACIÓN / EXPERIMENTACIÓN
 • EXPRESIÓN (verbal,escrita,gráfica..) / CREAR
 • REFLEXIÓN METACOGNITIVA
OBSERVACIONES
Eficiencia, ventajas que comporta respecto de otros medios
Problemas e inconvenientes:
A destacar (observaciones)...
Es una actividad muy simple con una pequeña explicación en cada modelo.
VALORACIÓN GLOBAL
EXCELENTE
ALTA
CORRECTA
BAJA
.
.
.x
.

divendres, 25 d’octubre de 2013

JOC INTERACTIU MULTIMÈDIA


Després de cercar algunes activitats o jocs interactius adreçats a infants de 5 anys, he trobat aquest, on sha de relacionar tant el color com la forma.

Aquí vos deix lenllaç:


La página on lhe trobat és molt interessant.

Espero que vos agradi!!!

divendres, 18 d’octubre de 2013

DRETS D'AUTOR


Després d’haver llegit l’article, només puc dir que mai m’havia aturat a pensar amb la importància que té saber quins drets té qualsevol de les  imatges que s’han d’emprar.

Jo era la primera que agafava una imatge, fos d’on fos, i l’emprava, sense saber si està permès o no. Suposo que perquè no estava conscienciada de la importància que té saber quins drets d’imatge tenen cada una.

Encara que, després de la lectura, no ho tenc del tot clar, ja sé, que almenys, abans d’agafar una imatge he de mirar quins drets d’autor té, i que, depenent d’ells la puc emprar o no.

El que m’ha agradat de la lectura, és que ens han donat una gran varietat de recursos, tant per agafar imatges lliures, com ara, per poder agafar cançons, o qualsevol altre recurs, d’una manera més lliure i sense que l’sgae o qualsevol altra entitat ens pugui denuncia d’alguna manera per emprar material privat.

Ara bé, aquest article, s’hauria de passar a la gent, i fer màxima difusió, de manera que tothom sabés si pot emprar algun recurs o no.